شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ اين بيان حضرت امير است در نهج که خدا براي هر کسي سربازان گمنامي دارد، مأموران اطلاعاتي دارد؛ اما مأمور اطلاعاتي خدا در هر کسي اعضا و جوارح خود اوست، سربازان خدا در هر کسي دست و پاي اوست. اگر کسي را خواست بگيرد با زبان او مي‌گيرد از جاي ديگر لشکرکشي نمي‌کند.
حرفي مي‌زند رسوا مي‌شود، جايي مي‌رود رسوا مي‌شود، چيزي را امضا مي‌کند رسوا مي‌شود. فرمود اين را توقع نداشته باشيد که اگر خدا بخواهد کسي را بگيرد از جاي ديگر لشکرکشي بکند. علامه جوادي آملي
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گلبانگ سربلندي
90 امتیاز
1 برگزیده
344 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top