شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ براي رسيدن به عزت بهترين راه ، قناعت است .سعي کنيم حرص و طمع ، نداشته باشيم به اندازه خودمان ، از دنيا بهره برداري کنيم
تسبیح دیجیتال
گلبانگ سربلندي
92 امتیاز
1 برگزیده
344 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top