شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ براي رسيدن به عزت بهترين راه ، قناعت است .سعي کنيم حرص و طمع ، نداشته باشيم به اندازه خودمان ، از دنيا بهره برداري کنيم
mp3 player شوکر
گلبانگ سربلندي
92 امتیاز
1 برگزیده
345 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top