شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ خوشبختي چيزي نيست که بخواهي آن را به تملک خود درآوري ، خوشبختي کيفيت تفکر است؛ حالت روحي ست... خوشبختي ؛ وابسته به جهان درون توست!
mp3 player شوکر
گلبانگ سربلندي
90 امتیاز
1 برگزیده
344 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top