شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سپرده ي دل! مرا با تو چه کار،فصل داشت تمام شد عمو اگر زمانه با تو نسازد تو هم نساز چو او فريب چشم هوس را به پار فروختم و رفت سپرده دل خالي و هرچه بود تمام شد عمو سيد24-11-96
mp3 player شوکر
گلبانگ سربلندي
90 امتیاز
1 برگزیده
344 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top