شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ در وادي بي نامي نامي زخدا جويي آسان ره حق پويي آنگه که وفاخويي بيش و کم اين عالم ارزاني "موران" باد اي کودک چل ساله تا کي "من" و "ما" گويي
mp3 player شوکر
گلبانگ سربلندي
90 امتیاز
1 برگزیده
344 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top